تمبر اختصاصی دکتر عباس شیبانی

شامگاه بیست و هشتم بهمن 1398 مراسم رو نمایی از تمبر اختصاصی دکتر عباس شیبانی تنها با حضور چند تن از دوستان و همراهان و در سکوت خبری که نشأت گرفته از سرشت واقعی و برکت  وجود این شخصیت متعالی می باشد برگزار گردید.