مصاحبه با اساتید درباره دکتر عباس شیبانی

دکتر علی اصغر بلوریان

دکتر شیبانی با خلوص نیت و بدون هیچ چشم داشتی برای جامعه پزشکی کشورمان کار کردند…

دکتر رضایت پرویزی

آقای دکتر شیبانی به مشکلات مردم بسیار اهمیت می دادند و شبانه روز در خدمت مردم بودند...

دکتر معصومعلی معصومی

عملکرد دکتر شیبانی نشان دهنده این بود که همیشه پیرو راستین ملا علی (ع) می باشند...

دکتر عبدالله بهرامی

بعضی از زندگی ها را نمی توان تقلید کرد مانند زندگی دکتر عباس شیبانی…