درباره دکتر عباس شیبانی

دکتر عباس شیبانی
استاد فرزانه، مرد علم و عمل

دکتر عباس شیبانی در سال 1310 در تهران دیده به جهان گشود. در سال 1330 وارد دانشگاه شد و 18 سال بعد، در سال 1348 با مدرک دکترای پزشکی فارغ التحصیل گردید.
استادِ طبیب عباس شیبانی؛ با شخصیتی بی‌بدیل و نمونه در تمامی اعصار که او را به حتم فرزندی خلف برای این مرز و بوم ساخته و در عین بالندگی در تمامی سطوح و ابعاد زندگی، او را مبدل به استادی نمونه و مثال زدنی کرده است.

فعالیتِ سیاسی اجتماعی پیش از انقلاب در کنار تحصیل پزشکی دو قطب اساسی دغدغه‌‌های او را ساخته بودند که همین امر سبب گردید هر جا که به او نیاز باشد در خط اول مقدم حضور داشته و ایفای نقش نماید.
شرکت در صفوف انقلابی و همینطور خدمت در سازمان پر مشغله نظام پزشکی آن هم در سخت‌ترین شرایط از نگرش و شخصیت او یک مکتب جهان شمول و یک نگرش زیبا ساخته است که امروز نسل جوان به این نگرش افتخار می‌کند و به خود می‌بالد که چنین انسانی در چنین قرن پر فراز و نشیبی، نصیبش شده است.

دکتر عباس شیبانی گرچه همیشه فعالِ حوزه‌ی پزشکی، سیاسی و اجتماعی شناخته شده است اما هیچ‌گاه نمی‌توان بیش از همه چیز زحمات و تلاش‌‌های این استاد بزرگ در عرصه پزشکی از جمله اقداماتی در زمینه پیوند اعضا، جراحی قلب، مغز و اعصاب و دیگر حوزه‌‌های اصلی پزشکی را نادیده گرفت.
اما تمامی این دستاورد‌ها یک طرف، عشق و مردم دوستی دکتر از او چهره‌ای پاک دست و اخلاق‌گرا در همه‌ی شئون مدیریتی و شهروندی ساخته است.
ویژگی‌‌هایی که وقتی در کنار شخصیت عالمانه استاد قرار می‌گیرد از او ستاره‌ای می‌سازد که از پیش تا پس از انقلاب و تا به امروز همچنان پر شور و پر نور در حال درخشش است.

او در سال‌های دفاع مقدس با اشراف به مشکلات بوروکراسی موجود در ادارات کشور و با تاسیس دفتر هیات امنای تبصره ارزی؛ نهادی را پا نهاد تا بتوان به بهترین شکل ممکن تجهیزات مورد نیاز برای درمان بیماران تامین شود.
دکتر عبـاس شـیبانی هم اکنـون در سـن 90 سـالگی در منزلـی اسـتیجاري در یکـی از منـاطق تهـران بـه دور از هیاهوهـاي اجتمـاعی، سیاسـی و حزبـی در اوج سـاده زیسـتی هماننـد گذشـته، زنـدگی میکنـد و امید است که جامعه پزشکی بتوانـد ایـن رسـالت بـزرگ را کـه اسـتاد بنـا نهـاده، بـه بهتـرین نحـو ممکن ادامه و گسترش دهد.